Visie

Print Friendly, PDF & Email

VISIETEKST VAN DE PASTORALE EENHEID MARTA EN MARIA 

We laten ons inspireren door het bijbelverhaal van Marta en Maria: de gastvrouw en de leerling

Op weg naar Jeruzalem, worden Jezus en zijn leerlingen bij Marta en Maria thuis ontvangen. Jezus spreekt daar de leerlingen toe en Maria komt er ook, als een leerling, bij zitten. Zij ‘vleit zich aan zijn voeten’. Marta gaat bedrijvig de voeten van alle gasten wassen (teken van gastvrijheid) en eten klaarmaken. Maria blijft echter zitten. Wanneer Marta Jezus op een gegeven moment vraagt om Maria aan te manen haar te komen helpen, antwoordt Jezus: ’Marta, Marta, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen en dat zal haar niet worden ontnomen’

(Lucas 10,38-42).

Een hele tijd later, toen Lazarus, de broer van Marta en Maria, gestorven was vroeg Jezus aan Marta: “Geloof jij dat ik de opstanding en het leven ben?” Marta antwoordt: “Ik geloof dat u de Messias bent, de Zoon van God die naar de wereld zou komen”. ( Joh.11,25-27) Een ware geloofsbelijdenis van Marta, de vrucht van een authentieke geloofsgroei.

Wat wij ontdekken in het verhaal

Marta

Zij is de gastvrouw die alles in het werk stelt om het haar naasten naar de zin te maken. Geen moeite is haar teveel, het is haar oprechte verlangen dat de gasten zich thuis voelen en zich gastvrij ontvangen weten. Zij gelooft dat de gasten ‘om wie ze zijn’ dit gastvrije onthaal verdienen. Zij hoeven niets te bewijzen, niets te rechtvaardigen of uit te leggen, alleen omdat ze Kind van God zijn, zijn ze welkom in haar huis. “Haar” huis wordt “hun” huis. Ze deelt mee van wat ze heeft, gedeelde vreugd is dubbele vreugd, Ze heeft zelf ooit zoveel gekregen, nu wil zij iets terug doen. Daarin vindt zij haar grote vreugde en voldoening. Ze staat dienend en zorgend in het leven. Marta wordt door Jezus liefdevol aangesproken op haar oordeel over haar zus Maria. Dit is een moment van geloofsgroei voor haar. Later kan ze volmondig getuigen van haar geloof in de verrezen Heer.

Marta’s zijn mensen die initiatief nemen, de handen uit de mouwen steken en helpen waar het kan. Die door hun manier van doen en leven een ware getuigenis zijn van wat Gods liefde vermag. Ze getuigen van hun geloof en zetten dit om in daden.

Maria

Zij laat zich raken door het Woord, het raakt iets diep in haar wezen. Ze is erdoor ‘ingenomen’ en laat de woorden tot zich doordringen. Ze neemt de tijd om te horen wat de Heer precies bedoelt, ze laat zich niet opjagen door het helse tempo van het leven rondom haar. Ze wil eerst stilvallen om juist te horen en te zien wat haar te doen staat. Ze wil de inspiratie voelen, de juiste golflengte aftasten, de woorden tot leven laten komen tot ze trillen in haar wezen. Tot ze volmondig “ja” kan zeggen.

Maria staat voor de kern van ons geloof: midden in het dagelijkse leven de verbinding zoeken met Gods mysterie. God mogen ontmoeten in alles wat we doen.

Gidsen voor de gemeenschap

We kiezen bewust voor 2 vrouwennamen omdat we heel sterk geloven dat vrouwen én mannen de kerk van vandaag en morgen kunnen dragen en vorm geven. Elk vanuit hun innerlijke rijkdom en sterktes. Het samengaan in verscheidenheid kan leiden tot mooie kunstwerken. Iedereen is geliefd en gekend zonder onderscheid. In de gemeenschap is iedereen gelijk.

Wij zien Marta en Maria als gidsen voor onze gemeenschap. We mogen ons spiegelen aan de manier waarop ze beiden omgaan met het Woord van de Heer.

Jezus laat zowel Marta als Maria schitteren met hun eigen talenten en hun eigenheid. We mogen, net zoals Maria en Marta, luisteren en leren en groeien in geloof. Ieder gaat zijn eigen weg in het gelovig zijn.

Onze visie

  1. Open en gastvrij naar het voorbeeld van Marta en Maria

We willen een warme, enthousiaste, onbevangen, uitnodigende en aanstekelijke christelijke gemeenschap zijn waar iedereen, zonder onderscheid, zich welkom mag voelen. We willen vertrouwen schenken en openstaan voor andere ideeën en meningen zonder te oordelen of veroordelen. Verschillende meningen willen we zien als belangrijke groeikansen. We vinden het belangrijk dat elk zichzelf kan zijn, elk met zijn of haar eigen talenten. In onze verenigingen en werkgroepen vinden mensen elkaar en samen benutten ze hun talenten om ten dienste te staan van anderen en van de geloofsgemeenschap.

  1. We willen samen Jezus’ leven vieren en daarom een plaats van bezinning en inspiratie zijn. We baseren ons daarvoor op de Bijbelse verhalen, de weg van God en Zijn volk.

De moderne mens kan in onze gemeenschap eventjes stilvallen om bemoedigd en bezield te raken. We zoeken waar de boodschap van Jezus raakvlakken heeft met het leven van jonge mensen en gezinnen. Daartoe zoeken we hoe we de sterke momenten van het jaar op een aansprekende wijze op het leven van alledag kunnen leggen. We willen onze blik op de toekomst richten en samen bekijken wat we als kerkgemeenschap voor mensen kunnen betekenen. Daartoe moeten misschien keuzes gemaakt worden die moed vragen en durf om oude paden te verlaten en nieuwe te bewandelen. We geloven dat Gods geest ons daartoe kan inspireren.

  1. We willen verder groeien in gelovig zijn en anderen inspireren op hun unieke weg.

We geloven dat elke mens zoekt om zin te geven aan zijn leven. Wij vinden de inspiratie daartoe in het leven van Jezus. Wij willen anderen mogelijkheden aanreiken om die inspiratie te leren kennen en in alle vrijheid te kiezen om scharniermomenten in het leven ook sacramenteel te vieren. Zo willen we de mogelijkheid creëren voor een persoonlijke ontmoeting met God.

Wij geloven dat het leven ons geschonken werd om er iets moois van te maken. Dit kunnen we niet op eigen kracht alleen en daartoe gaan we ook op weg met anderen die betekenisvol zijn in ons leven.

We geloven ook dat lijden, pijn en kwetsbaarheid onlosmakelijk verbonden zijn aan ons leven.

Elk van ons bezit de kracht om de hoop en het vertrouwen levendig te houden, ook in moeilijke levensomstandigheden.

Wij willen, in woord en daad, getuigen zijn van de boodschap van leven en hoop die ons met de geboorte van Jezus, zijn dood en verrijzenis werd geopenbaard.

In ons omgaan met mensen moge zichtbaar zijn wat Gods liefde vermag: respect voor iedereen, warme betrokkenheid, dankbaarheid, rechtvaardigheid, mededogen en dienstbaarheid. Onze inspiratiebron is de vreugdevolle boodschap van hoop en bevrijding ons aangereikt door het woord en de belofte van God.

Onze missie

Ben je trouwe bezoeker of kom je maar eventjes langs, je wordt met respect en vriendelijkheid onthaald.

We richten onze zorgende aandacht vooral op wie het minder goed heeft of minder kansen kreeg in het leven. Mensen in kwetsbaarheid of met een armoede-ervaring proberen we nabij te zijn. Daarom willen we samen op weg gaan, zonder onderscheid.

We vormen een open gemeenschap vanuit een christelijke en evangelische levensvisie. We willen iedereen tegemoet treden met warme medemenselijkheid, verdraagzaamheid, openheid, vriendschap en respect.

We willen vanuit onze eigen geloofservaring mensen de Blijde Boodschap leren kennen.

Vanuit onze christelijke inspiratie nodigen we mensen uit voor momenten van bezinning, catechese, liturgie en gebed.

We willen graag verbindingen leggen met andere organisaties die zich sociaal inzetten en we zoeken graag naar gemeenschappelijkheid in de werking. Zo versterken we elkaar.

We kunnen rekenen op heel wat geëngageerde en enthousiaste vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten om te leven in de geest van het Evangelie.

Toch willen wij graag onze ploegen en werkgroepen versterken met geestdriftige mensen met een hart voor de medemensen.

 

Ook jij bent van harte welkom.